Statens IT-projekt överskrider ofta budget

Statliga IT-projekt blir ofta dyrare än planerat, en tredjedel överskrider budget. En granskning från Riksrevisionen pekar på brister i myndigheternas beställarkompetens, interna styrning och kontroll. Gudrun Antemar är ansvarig riksrevisor.

IT-kostnaderna inom statsförvaltningen uppgår till 20-25 miljarder kronor och är den tredje största kostnaden efter personal och lokaler. Det är därför viktigt att verksamheten bedrivs effektivt och med god hushållning med statens medel.

Riksrevisionen har granskat 73 av de största myndigheterna som under 2009 drev totalt 809 projekt med en samlad budget på 3.5 miljarder kronor. Av dessa avslutades totalt 394 IT-projekt med en samlad budget på ca 1.7 miljarder kronor. En tredjedel (129) av dessa projekt överskred sin budget. Riksrevisionen bedömer att det sammanlagda överdraget uppgår till cirka 200 miljoner kronor. Det är de större projekten som har störst överdrag. Dessa drar i genomsnitt cirka 55 procent över budget. Det är nästan dubbelt mot genomsnittet som överskrider budget med 30 procent. Riksrevisionen kan inte se någon förbättring sedan den senaste granskningen 1999.

Orsakerna till att myndigheterna inte håller budget är svårigheter att skapa bra beställarfunktioner till projekten samt brister i kostnadsberäkningar och intern styrning och kontroll av IT-utvecklingsverksamheten. Ytterligare en orsak är att man inte utnyttjar egna och andras erfarenheter i projekten, vilket bland annat medför att likartade misstag upprepas år efter år. Konsekvenserna kan bli att förbättringar av verksamheten försenas eller uteblir, att ärenden tar längre tid att handlägga och att andra utvecklingsprojekt nedprioriteras.

– Myndigheterna bör förbättra den interna styrningen och kontrollen i IT-verksamheten, säkerställa att beställarkompetensen motsvarar projektens svårighetsgrad och utveckla lärandet, säger riksrevisor Gudrun Antemar.
Riksrevisionen publicerar idag ytterligare en granskning som handlar om statlig IT-verksamhet: IT inom statsförvaltningen – Har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? (RiR 2011:4).

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *