Våra förtroende­valda har blivit äldre

Andelen kommunalt förtroendevalda i åldern 65 år och äldre forstsätter att öka och är inte längre underrepresenterade. Andelen kvinnor däremot är fortfarande lägre jämfört med befolkningen, och det syns framförallt på tyngre poster.

SCBs undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 visar på en ökning av andelen kommunalt förtroendevalda i åldern 65 år och äldre med 6 procentenheter jämfört med 2007. Jämfört med 2003 har gruppens storlek nära fördubblats. Det innebär att gruppen totalt sett inte längre är underrepresenterad jämfört med befolkningen. Män 65 år och äldre är nu något överrepresenterade medan kvinnor i samma åldrar är något underrepresenterade.

Kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland de förtroendevalda. Totalt sett är andelen kvinnor bland de kommunalt förtroendevalda 43 procent, vilket är en ökning från 2007 med 1 procentenhet.

Ser man till fördelningen av förtroendeuppdragen kan det konstateras att högre positioner tillfaller män i större utsträckning än kvinnor. Ju högre upp i hierarkin desto skevare är könsfördelningen. Endast 33 procent av ordförandeposterna i kommunerna innehas av kvinnor. Bland kommunstyrelsernas ordförande är andelen kvinnor 29 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående mandatperiod.

Av de förtroendevalda i kommunerna är det endast 3 procent som är hel- eller deltidsarvoderade. Även i denna grupp är kvinnor underrepresenterade, de utgör 39 procent.

Unga utgör en mindre andel bland förtroendevalda än i befolkningen. Så var även fallet i 2007 års undersökning. Däremot har andelen unga i kommunstyrelsen och på högre positioner ökat något jämfört med föregående mandatperiod.

Det totala antalet förtroendevalda och antalet uppdrag minskar något jämfört med föregående mandatperiod. År 2011 uppgår det totala antalet förtroendevalda i kommunerna till drygt 38 000 personer och antalet förtroendeuppdrag till runt 62 600. Jämfört med år 2007 innebär det en minskning med 1 000 personer och drygt 800 uppdrag.

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *