Vill stoppa bedrägerier i hemtjänst

Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta till sig de lärdomar som finns runt om i landet och bygga robusta system för att försvåra etablering av organiserad brottslighet.

Därmed säkerställs att resurserna aldrig används till något annat än till alla enskilda som har rätt till stöd, menar Hans Lindberg, Janet Ågren (bilden på förstasidan) och Andreas Lundgren, samtliga (S) i Umeå kommun.

– Umeå kommun behöver säkerställa att vi inte får etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen. Därför behövs detta initiativ och det gläder oss att övriga partier valde att ställa sig bakom vårt förslag, konstaterar debattörerna.

Mer behöver göras
S-politikerna menar att mer behöver göras. ”Högerpartierna” har en ovilja att styra upp välfärdsmarknaden när lagförslag om detta läggs i riksdagen, tycker S-politikerna. Detta visar enligt dem ”att de (högerpartierna, red:s anm.) ännu inte är mogna att erkänna de allvarliga konsekvenserna av privatiserings- och avregleringsivern under Alliansregeringen och under borgerligt styre på kommunal nivå runtom i landet”.

Janet Ågren uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att S tillsammans med Mp lagt in ett uppdrag (totalt finns det 39 uppdrag för nästa år) i samband med budget och uppdragsplan för 2021 som handlar om att vi vill lyfta blicken och peka på erfarenheter från andra kommuner.

Försvåra för kriminella
– Vi vill i tid förebygga och försvåra att Umeå får inslag av organiserad brottslighet, tillägger hon och fortsätter.

– Uppdraget innebär att vi vill undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta.  Detta uppdrag gick igenom i fullmäktige och det innebär att fullmäktiges samtliga partier står bakom förslaget till uppdrag.

Hårda tag mot människohandel
Enligt Janet Ågren har Umeå kommun sedan tidigare tagit hårdare tag mot prostitution och människohandel i Umeå, man jobbar också för att förebygga förekomsten av utsatta områden, vilket ses som ytterligare ett sätt att få till en genomlysning för att förebygga att kriminalitet får fäste.

– Det är en del i vårt arbete att Umeå ska vara tryggt, menar Janet Ågren.

LOV kontra LOU
När det gäller LOV respektive LOU och vilken modell som ska gälla inom hemtjänsten i Umeå kommun har denna fråga varit uppe för beslut i kommunfullmäktige i början av mandatperioden. En majoritet i fullmäktige valde att gå på linjen att hemtjänsten ska ske enligt LOV, inte LOU.

– Principfrågan är därför avgjord men vi behöver ändå se över vilka sårbarheter som kan finnas i våra rutiner och dra lärdomar från andra kommuner för att säkerställa att vi inte får en etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen, avslutar Janet Ågren.

Debattörerna
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå kommun och ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd.
Janet Ågren (bilden), kommunalråd (S) och ordförande för planeringsutskottet vid Umeå kommun. Andreas Lundgren, ordförande (S) för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun.

Debattinlägget som föranledde OFFENTLIGA AFFÄRER att ta kontakt med Umeå kommun var infört i VK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *