Remiss av Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 september 2016.