Konkurrenspräglad dialog gav innovationsavtal

Stockholms läns landsting, SLL, har tecknat avtal med Philips om leverans av ett avancerat system för patientmonitorering.
Systemet samlar in vitala parametrar som andningsfrekvens, puls, blodtryck och temperatur ochska användas av Karolinska Universitetssjukhuset som omfattar både Nya Karolinska i Solna (NKS) och Huddinge sjukhus.
OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat Johan Folkunger, Sverigechef på Philips Healtsystems. Han välkomnar att upphandlingen skedde som en konkurrenspräglad dialog, vilket underlättade processen som syftade till att utröna exakt vilken lösning som industrin kunde leverera för att täcka köparens behov.
Hur gick upphandlingen till och vilken typ av avtal har tecknats? Jag tänker på att det inom ramen för avtalet finns ett innovationspartnerskap.
Vi ställer oss positiva till upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog. SLL har blivit skickliga på den då man genomfört det tidigare. Visst tar den resurser i anspråk men vi anser att det är värt det. När det gäller att ta fram och anpassa lösningar för ett helt nytt sjukhus så är det faktiskt enda sättet. Dialog krävs för att industrin tillsammans med kunden ska kunna mejsla fram rätt lösning.
Hur gick det till?
– Konkurrenspräglad dialog sker i form av strikta och välstrukturerade möten där frågeställningarna ges i förväg och är väl förberedda av båda parter. Processen pågår i tre, fyra månader.
– Innovationspartnerskapet är ett spännande inslag i avtalet och en viktig möjliggörare. För oss som bolag är det viktigt att vara nära kunden om vi ska kunna leva upp till vår vision att förbättra människors liv med meningsfulla innovationer.
Kan du berätta om själva systemet? Patientens andningsfrekvens, puls, blodtryck och temp nämns.
– Ja, det är ett system som kontinuerligt samlar in data som används som beslutsstöd för personalen. Det utgår från Early Warning Score, att man i ett tidigt skede ska kunna upptäcka varningssignaler och sätta in resurser utifrån det.
Den insamlade informationen ska lagras digitalt. Krävs patientens samtycke för detta?
– Samlat in information om patienter har man gjort länge och med våra system kan sjukvården garantera patientens integritet och följa relevanta bestämmelser på området.
Vad vill du i övrigt säga i frågan?
– Detta är inte bara en av de största beställningarna inom patientmonitorering i världen för oss och alltså viktig i ett affärsperspektiv. Men avtalet ger oss också möjlighet att ingå i ett långt partnerskap där vi tillsammans med vårdgivare och akademi kan samarbeta kontinuerligt för att utveckla de bästa lösningarna över tid. Långsiktigheten möjliggör att båda parter kan investera tid och resurser i samarbetet.
Hur långt är avtalet?
Det sträcker sig över sex år med möjlighet till fyra års förlängning. Sedan tidigare har SLL ett avtal med Philips om bild och funktionsutrustning för Nya Karolinska i Solna. Det handlar om att leverera, installera, driftsätta, underhålla och uppdatera så kallad bild- och funktionsutrustning. Hit räknas bland annat magnetkameror, datortomografer och ultraljud. Även här finns innovationstänkandet med. Genom den innovativa avtalsstrukturen säkras sjukhusets tillgång till själva den funktionalitet som behövs, snarare än tillgången till en viss på förhand angiven utrustning.

0 thoughts on “Konkurrenspräglad dialog gav innovationsavtal

  1. 10.000krsfrågan …Hur ser mekanismen ut som ska monitorera och garantera att detta upphandlingssätt blir billigare för sjukvården?
    (Svar: det finns ingen sådan mekanism. Inget vet hur kostnadsutfallet blir i jämförelse med ”traditionell” upphandling som f.ö åtminstone sedan början av 2000-talet redan är funktionsinriktad snarare än apparatfokuserad)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *