Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

Denna proposition innehåller förslag till kompletteringar av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i svensk lagstiftning.
Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.