Regeringen föreslår förstärkningar av budgetprocessen

Regeringen föreslår att viss praxis för hur riksdagen fattar beslut om statens budget blir lagfäst. Dessutom föreslås att det införs krav på att utvärdera de budgetpolitiska målen och på hur målen ska följas upp. Förslagen ingår i propositionen En utvecklad budgetprocess som regeringen lämnar till riksdagen idag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 vilket innebär att de tillämpas vid behandlingen av statens budget för 2015.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förstärkningar av budgetprocessen
Prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess

Finansdepartementet,
18 mars 2014