Remiss av Framställan av ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 12 augusti 2016.