Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015–2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och inom andra områden.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen