Infrastruktur i Värmland

Det nya förslaget till Länsplan för infrastrukturen innefattar 64 miljoner kronor mer till infrastruktur än den tidigare planen. Bland annat mer än fördubblas satsningarna på cykeltrafik. Förslaget ska nu ut på remiss till bland annat alla länets kommuner.

Förslaget till ny Länsplan för regional transportinfrastruktur för 2014-2025 omfattar totalt 941 miljoner kronor. Det är en uppräkning med 64 miljoner kronor jämfört med den tidigare länsplanen för år 2010-2021.

Cykeltrafik
Satsningar på infrastruktur för cykeltrafik är en av de poster som ökat mest jämfört med den tidigare planen. Enligt förslaget ska 72 miljoner kronor satsas på åtgärder för att skapa en ökad och säker cykeltrafik, som lätt går att kombinera med kollektivtrafik. I den tidigare planen satsades 36 miljoner kronor.

De vägar som prioriteras i den nya Länsplanen för regional transportinfrastruktur är riksväg 61, 62 och 63. Både riksväg 62 och 63 får mer pengar än i den tidigare länsplanen; totalt 172 respektive 145 miljoner kronor satsas på dessa vägar. På riksväg 61 pågår redan flera stora satsningar, som fortsätter under perioden 2014-2025.

Länsplanen ger också medel till de satsningar som prioriterats nationellt, det vill säga E18 väster om Karlstad och Värmlandsbanan, som går mellan Oslo och Stockholm. Länsplanen satsar också på Fryksdalsbanan.

Förslaget är ett tjänstemannaförslag. Utöver själva planen innehåller remissen en miljökonsekvensbeskrivning och en systemanalys, som innehåller fakta som ligger till grund för prioriteringarna i förslaget.

Bredbandsstrategin
Nyligen antog Regionstyrelsen den nya bredbandsstrategin, som innebär att det ska bli möjligt för alla företag och permanenta hushåll i Värmland att få tillgång till bredband på 100 Mbit/s.
Däremot skjuts frågan om finansieringen upp. Regionstyrelsen återremitterade ärendet, som gäller hur medlen ska fördelas mellan kommunerna.
Källa: Region Värmland

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *