Rädslan för mutor bakbinder upphandlare

Vi kan se en ökad medvetenhet om korruptionsbrott i offentlig sektor. Ett verktyg för att stävja förekomsten av mutor är en policy för inköp och upphandling, men restriktionerna är i vissa fall så hårda att det slår mot professionella upphandlares möjligheter till goda affärer.

Göteborgs stad, som oförtrutet arbetar vidare med att etablera en etiskt sund verksamhet, har nyligen inrättat både en ny policy mot mutor och en upphandlings- och inköpspolicy.
Jan Persson, stadsjurist på Göteborgs stad är inbjuden att tala på Upphandlingsrättsliga föreningens möte i september. Han berättar att en av flera punkter i stadens handlingsplan har varit att se över befintliga styrdokument.

– En genomgång visade att vi hade totalt 120 gemensamma styrdokument. Sådana dokument växer gärna över tid, när en angelägen fråga uppkommer är det en enkel åtgärd att lägga till en punkt i ett styrdokument. Men om de blir för omfattande är det till slut ingen som bryr sig om dem, säger Jan Persson.

Men vissa styrdokument behövs och målet var att skapa ett hanterligt antal.

Nolltolerans
Och stadens nya policys har relativt hårda restriktioner.
– Vi har infört i princip nolltolerans mot gåvor och förmåner i samband med upphandling och myndighetsutövning. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer bör undvikas, säger Jan Persson.

Anställda som har någon form av personligt intresse i leverantörsföretag ska inte vara inblandade i upphandlings- eller inköpsprocesser om det kan påverka utgången av upphandlingen eller inköpet.

– En leverantör som man har frekvent kontakt med i arbetet får dessutom inte anlitas i privata affärer. Det syftar framförallt till tjänsteleverantörer ska jag tillägga, inte butiker till exempel, säger Jan Persson.

– Eftersom jag som upphandlare tecknar avtal med de bästa leverantörerna innebär det att jag som privatperson är hänvisad till de nästbästa, skojar publiken.

Publiken påpekar dock att mutrisken är större vid själva avropet än vid upphandlingen. Det är först vid avropet som själva affären sluts. Ytterligare en åsikt är att upphandlingspolicyn angett väl snäva gränser.

– Vi måste fortsätta våga ha relationer med leverantörerna. Så länge det sköts professionellt borgar det för de goda affärerna.


Göteborgs stads nya inköps- och upphandlingspolicy
All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför varje enskild verksamhets intresse.

De upphandlade ramavtalen ska användas i första hand.
– Det är en policy vi haft sedan tidigare, och vi mäter avtalstroheten, säger Jan Persson.

Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

– Det är inte tillåtet att vända sig till en leverantör, minst tre säger våra riktlinjer, säger Jan Persson.

Skälen till en direktupphandling och hur den har genomförts ska dokumenteras av den som ansvarar för upphandlingen.

Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av staden.

Vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav ställas.

För alla upphandlingar som avser tjänster eller entreprenader ska en antidiskrimineringsklausul införas som särskilt kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget och avtalet.

Jan Persson kan hålla med om att restriktionerna är strikta.
– Vi tar till kraftfulla åtgärder för att garantera att vi får alla i organisationen med oss, säger han.

Hur långt räcker en policy för att stävja mutor och korruption i staden?
– En policy räcker inte hela vägen, medger Jan Persson.

Vilket är det viktigaste arbetet i er handlingsplan skulle du säga?
– Den största utmaningen är att förändra kulturen, att arbeta med etik och moralfrågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *