Svagt skydd mot korruption

Skyddet mot korruption och andra oegentligheter inom migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter är svagt och kan stärkas. Det gäller särskilt arbetet för att upptäcka oegentligheter och att utreda anmälda oegentligheter, visar Riksrevisionens granskning.
Mer än hälften av Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har migrationsverksamhet. Under förra året tog de beslut i 247 000 viseringsärenden och deltog i handläggningen av 36 000 ansökningar om uppehållstillstånd.

Viseringar och uppehållstillstånd representerar stora värden, både för den som söker men även ekonomiskt på en illegal marknad. Många av utlandsmyndigheterna verkar dessutom i länder med omfattande korruption. Risken för olika former av påtryckningar är därmed stor.

Ökat antal anmälningar

Riksrevisionen har granskat utlandsmyndigheternas skydd mot oegentligheter. Granskningen visar att anmälningar av påstådda oegentligheter inom migrationsverksamheten har ökat de senaste åren. Det handlar till exempel om försäljning av intervjutider, försvunna viseringsmärken och utfärdande av visum på oriktiga grunder.
Granskningen visar även bland annat att:

  • utlandsmyndigheterna utreder sig själva vid misstankar om oegentligheter,
  • det saknas krav på kontrollrutiner i handläggningen av migrationsärenden,
  • inspektioner av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet sker sällan,
  • lokalanställda vid utlandsmyndigheterna inte utbildas systematiskt om oegentligheter, och
  • information om hur misstänkta oegentligheter ska anmälas saknas på utlandsmyndigheternas webbplatser.

– Ett av de största problemen är att utlandsmyndigheterna själva utreder misstänkta oegentligheter. Därmed är risken stor att anmälningar avvisas för tidigt, eller inte blir utredda i grunden, säger Ann-Mari Skorpen, projektledare för granskningen.

Ytterligare insatser behövs

UD har det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka skyddet mot korruption och andra oegentligheter. Riksrevisionen bedömer dock att ytterligare insatser bör genomföras.
– Oegentligheter inom migrationsverksamheten riskerar att skada förtroendet för såväl utlandsmyndigheterna som den statliga förvaltningen i stort och vi rekommenderar UD och utlandsmyndigheterna att genomföra förbättringar på en rad områden, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats:

Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (RiR 2018:13)
Publicerad: 25 Maj 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *